Javni natječaji

28.11.2018.


Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin, KLASA: 943-01/18-01/09, URBROJ: 2189/11-18-01-1, od 16. studenoga 2018. g., Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin


Tekst natječaja u nastavku:

1._Javni_natječaj_za_prodaju_nekretnina_u_vlasništvu_Općine_Voćin_-_k.o._Hum_Varoš.pdfTemeljem članka 54. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 1/18.), i članka 6. Pravilnika o poticaju razvoja pčelarstva  na području općine Voćin u 2018. godini, KLASA: 302-01/18-01/01, URBROJ: 2189/11-01-18-01, od 16. studenog 2018. godine,  Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 JAVNI  POZIV

 o dodjeli potpora za razvoj pčelarstva na području

Općine Voćin  u 2018. godini


Tekst poziva:  Javni_poziv_2018..pdfZahtjev i izjave:
Izjava_da_korisnik_nije_u_sustavu_PDV-a_2018.docNatječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima

u akademskoj godini   2018./2019. Općinski načelnik Općine Voćin, sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ), 01. listopada 2018. objavljuje, Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2018./2019. 


Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2018. godine.Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se


Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin


 s naznakom "za natječaj za financijsku potporu studentima"

NE OTVARATI. 


Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu.

Natječaj_za_dodjelu_financijske_potpore_redovitim_studentima_2018-2019.god..pdfP O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova na

 

„ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADE  DJEČJEG VRTIĆA JELENKO U VOĆINU“

Evidencijski broj nabave:  2/18 - BN“

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu radova - „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića JELENKO u Voćinu“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi obzirom da se radi o nabavi radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna bez PDV-a.

 

 

OPĆINA VOĆIN


OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA


Tekst poziva u nastavku:Troškovnik u nastavku:
ODLUKA O PONIŠTENJI:


Odluka_o_poništenju_postupka_jednostavne_nabave.PDF30. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa

 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ:2189/11-04-18-12

Voćin, 30. ožujka 2018.

 

 

O B A V I J E S T

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO

-  VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (1 IZVRŠITELJ/ICA)

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na odre¿'eno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Općinu Voćin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. ožujka 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranicama Općine Voćin da će se intervju provesti u srijedu, 04. travnja 2018. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Općne Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.


Kandidati koji su uspješno položili pisanu provjeru su:


1. Ana Križetić, Vinogradska 125, Nova Bukovica

2. Helena Dereš. Z. Frankopana 13, Nova Bukovica.


Povjerenstvo  kroz razgovor s kandidatima utvr¿'uje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Voćin. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.


Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka. Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvr¿'uje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.


 

                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
28. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ:2189/11-04-18-11
Voćin, 28. ožujka 2018.

 

O B A V I J E S T

O PRISTIGLIM ZAMOLBAMA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO

-  VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (1 IZVRŠITELJ/ICA) 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Općinu Voćin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. ožujka 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranicama Općine Voćin da je Povjerenstvo za provedbu oglasa dana 28. ožujka 2018. godine razmotrilo pristigle pisane zamolbe.

Povjerenstvo je utvrdilo da je do isteka roka za dostavu pisanih zamolbi za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin na radno mjesto: Viši upravni referent za poslove lokalne samouprave, zaprimljeno pet ( 5 ) pisanih zamolbi kandidata od čega četiri ( 4 ) ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa.

Slijedom navedenog, pozivaju se sljedeći kandidati na prethodnu provjeru znanja (pisani test) koja će se održati dana 30. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin kako je navedeno u Obavijesti od 26. ožujka 2018. godine:

 

1. Ana Križetić, Vinogradska 125, Nova Bukovica

2. Željka Znamenaček Martić, Daruvarski Brestovac 162, Daruvar

3. Nikolina Milković, Petra Berislavića 65, Virovitica

4. Helena Dereš, Z. Frankopana 13, Nova Bukovica

 

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

                                                                      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

26.03.2018.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa 

KLASA: 112-03/18-01/02

URBROJ:2189/11-04-18-4
Voćin, 26. ožujka 2018.


O B A V I J E S T

O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTO

-  VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE (1 IZVRŠITELJ/ICA) 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (porodiljni dopust) u Općinu Voćin, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 19. ožujka 2018. godine, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranicama Općine Voćin da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati dana 30. ožujka 2018. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, 33522 Voćin.


Obavijest_o_testiranju_kandidata.docx22. ožujka 2018.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u

službu na odre¿'eno vrijeme radi zamjene

duže vrijeme odsutne službenice

 

O B A V I J  E S T


KANDIDATIMA U SVEZI OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DUŽE VRIJEME ODSUTNE SLUŽBENICE (PORODILJNI DOPUST)  


u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin na radno mjesto: Viši upravni referent za poslove lokalne samouprave (1 IZVRŠITELJ/ICA) 


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin objavio je oglas za prijam u službu službenika na odre¿'eno, puno radno vrijeme na radno mjesto ¿" VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE, 1 izvršitelj/ica.

Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Općine Voćin i Internet stranici Općine Voćin http://www.vocin.hr/natjecaji, dana 19. ožujka 2018. godine.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Voćin obavještava kandidate:

 

Tekst Obavijesti u nastavku:Obavijest_kandidatima.docx19. 03. 2018.

Na temelju odredbe članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin, objavljuje 


O G L A S


za prijam u službu na odre¿'eno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice ( porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin


na radno mjesto: Viši upravni referent za poslove lokalne samouprave 

 

 Posebni stručni uvjeti: 


- sveučilišni ili stručni prvostupnik struke upravno-pravnog smjera

-   položen državni stručni ispit

najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-   poznavanje rada na računalu

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvr¿'ene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona. 


Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.  Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu. Kandidat se prima na odre¿'eno, puno radno vrijeme do povratka odsutne službenice uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.


Za kandidate prijavljene na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljavaju putem pisanog testiranja i intervjua.  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. 


Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koji se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će navedeni na web-stranici Općine Voćin www.vocin.hr .


Na oglasnoj ploči Općine Voćin i na web-stranici www.vocin.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje pet dana prije održavanja provjere. 


Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u docx formatu.


Oglas_za_prijam_u_sluzbu_na_odredeno_vrijeme_19.3.2018.docxNa temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog vozila - osobnog automobila (KLASA: 406-03/17-01/01, URBROJ: 2189/11-01-17-1, od 01. prosinca 2017.), Povjerenstvo provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenog službenog vozila - osobnog automobila u vlasništvu Općine Voćin

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je prodaja rabljenog službenog vozila-osobnog automobila u vlasništvu Općine Voćin, kako slijedi:

vrsta vozila: osobni automobil,
marka: Volkswagen, tip vozila: Golf 5 plus,
model vozila: 1,9 TDI,
boja vozila: crvena s efektom,
broj šasije: WVWZZZ1KZ5W567270,
oblik karoserije: zatvoreni,
broj osovina: 2, vrsta motora: diesel – EURO IV,
snaga motora u Kw: 77,
radni obujam motora u cm3: 1896 cm3,
u prometu od 2005. godine,
registriran do 21. 07. 2018. g.

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 19.630,00 kn

Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu.

Natječaj_za_prodaju_rabljenog_službenog_vozila_u_vlasništvu_Općine.pdfNatječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini   2017./2018. 

Općinski načelnik Općine Voćin, sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ), 02. listopada 2017. objavljuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2017./2018. 
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2017. godine.

 

Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI. 

Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu.

Natječaj.PDFNatječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2016./2017. 

Općinski načelnik Općine Voćin, sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ), 03.10.2016. objavljuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2016./2017. 
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2016. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI. 
Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu.

Natječaj_za_dodjelu_financijske_potpore_redovnim_studentima_u_akademskoj_godini_2016.-2017..PDFNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/15.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin, donosi


O D L U K U

 

O RASPISIVANJUJAVNOG NATJEČAJA

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Tekst natječaja u nastvaku:


  1.__Natječaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_-_2016_(1).pdfP O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

 

„Izvođenje radova na rekonstrukciji nogometnog terena u Ćeralijama“

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu radova - „Rekonstrukcija nogometnog terena u Ćeralijama“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

 

OPĆINA VOĆIN

 

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

1._POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Radovi_na_rekonstrukciji_nogometnog_terena_u_Ćeralijama.pdf

TROŠKOVNIK_radova_na_rekonstrukciji_nogometnog_terena_u_Ćeralijama.xls

DRENAZA.pdf

SITUACIJA.pdf

ZASTITNE_OGRADE.pdfKLASA: 320-02/16-05/61

URBROJ: 370-10-16-3

Slavonski Brod, 30.06.2016.

 

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

 

O B A V I J E S T

 

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Voćin.

Tekst obavijesti u nastavku;1-7-2016-Objava-Općina_Voćin.pdf

1-7-2016-Objava-Općina_Voćin1.pdf

1-7-2016-Objava-Općina_Voćin2.pdf


1-7-2016-Objava-Općina_Voćin3.pdfNa temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 40. Statuta Općine Voćin („Službeni glasnik“ Općine Voćin, broj 2/13. i 2/15.), Općinski načelnik Općine Voćin, raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Voćin

na neodre¿'eno vrijeme ¿" 1 izvršitelj/ica na neodre¿'eno vrijeme uz obvezni probni rok od 3 mjeseca


Tekst natječaja u nastavku:

2._Javni_natječaj__za_imenovanje_pročelnika_JUO_Općine_Voćin.pdf 4._OBAVIJEST_I_UPUTE_pravila_i_postupak_za_prethodnu_provjeru_znanja_za_imenovanje_procelnika_JUO_Općine_Voćin.pdfNa temelju članka 13. i 15. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 07/09.) i članka 1. Odluke o utvr¿'ivanju cijena  zemljišta u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin (Službeni glasnik Općine Voćin  br. 05/15.), Općinski načelnik Općine Voćin, 31. svibnja 2016. godine, raspisuje


 JAVNI  NATJEČAJ

 za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin


Tekst natječaja u nastavku:


Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_PZ_Iskra_2016.pdfNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 27. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Voćin („Službeni glasnik Općine Voćin“, broj 07/09.), i članka 40. Statuta Općine Voćin (Službeni glasnik, broj 2/13. i 2/15. ), Općina Voćin, objavljuje

 JAVNI  NATJEČAJ

 za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Voćin


Tekst natječaja u nastavku:

Javni_natjecaj_za_zakup_zemljišta_u_vlasništvu_Općine_Voćin_-_2016.pdfNa temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč.br. 142/1 i 142/3, upisane u zk. ul. br. 84, k.o. Smude, KLASA: 943-01/15-01/10, URBROJ: 2189/11-15-2, od 27. studenog 2015.g., Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin

 

 

PREDMET NADMETANJA:

 

Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Voćin:

 

1.         kč. br. 142/1, upisana u zk. ul. br. 84,  k. o. Smude, potkućnica stojanuša, površine 411 čhv          ( dvorište i oštećena obiteljska kuća u naselju Smude,  površine 1478 m2).

 

2.         kč. br. 142/3, upisana u zk. ul. br. 84,  k. o. Smude, potkućnica stojanuša, površine 647 čhv, na lokaciji naselje Smude, ( gra¿'evinsko zemljište, površine 2337 m2). 


Tekst natječaja u nastavku:


Javni_natječaj.PDF

Javni_natječaj0001.PDF


P O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

 

„Izvo¿'enje završnih gra¿'evinskih radova na mjesnom domu u Ćeralijama“

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu usluga - „Izvo¿'enje završnih gra¿'evinskih radova na mjesnom domu u Ćeralijama“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

OPĆINA VOĆINTROŠKOVNIK_ZAVRŠNI_RADOVI.xls


POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Izvođenje_završnih_građevinskih_radova_na_mjenom_domu_u_Ćeralijama.pdfNatječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.

Općinski načelnik Općine Voćin sukladno odredbi članka 6. stavka 2. Odluke o financijskoj potpori studentima ( Službeni glasnik broj 1/05. i 6/09. ) 01.10.2015. objavljuje Natječaj za dodjelu financijske potpore redovitim studentima u akademskoj godini 2015./2016.
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijske potpore je 31. listopad 2015. godine. Zahtjev za dodjelu stipendije dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske 11, s naznakom – za natječaj za financijsku potporu studentima – NE OTVARATI.
Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj u pdf formatu. 

Natjecaj_za_dodjelu_financijske_potpore_redovnim_studentima_u_akademskoj_godini_2015-2016.pdf
 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  dimnjačarskih  poslova na području Općine Voćin


 1._OBAVIJEST_o_namjeri_davanja_koncesije_za_obavljanje_kom._djel._dimnjačarskih_poslova_na_području_Općine_Voćin.pdf

DOKUMENTACIJA_ZA_NADMETANJE_-_DIMNJAČARSKI_POSLOVI.pdf

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 ¿"pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 ¿"Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta Općine  Voćin (Službeni glasnik, broj 2/13. i 2/15.), na 17 sjednici održanoj 06. listopada 2015. godine, donosi

 ODLUKU

 o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnedjelatnosti - Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Voćin


Odluka_o_odabiru_najpovoljnijeg_ponuditelja_za_dodjelu_koncesije_za_obavljanje_kom._djelatnosti_-_Obavljanje_dimnjačarskih_poslova_na_području_Općine_Voćin.zipNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Tekst u nastavku;

Natjecaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_-_srpanj_2015.pdf


Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija pod rednim brojem, 1, 2 i 4 poništava sukladno točki 19. Javnog natječaja.

Tekst odluke u nastavku;

Odluka_o_poništenju_javnog_natječaja.pdfNa temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

Dokument u nastavku;
02_06_2015_Obavijest_o_podnesenom_valjanom_zahtjevu_prodaje_općina_Voćin.pdfObavijest o izravnoj prodaji poljoprivrednog zemljišta

20_03_2015_Obavijest_Vocin.pdf
Na temelju članaka 27. Statuta i članka 7. i 8.  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „JELENKO" Voćin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „JELENKO" Voćin, raspisuje sljedeći

N A T J E č A J

 

ZA RADNO MJESTO DOMARA-EKONOMA (LOŽAčA)

DJEčJEG VRTIćA „JELENKO", VOćIN


Natječaj_za_DOMARA-EKONOMA_Ložača.pdf

Obavijest kandidatima - sudionicima natječaja za radno mjesto "DOMAR - EKONOM (LOŽAč).

Obavijest u prilogu;
Obavijest_kandidatima.PDFNa temelju Odluke o javnim priznanjima koju je Općinsko vijeće Općine Voćin, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin  22. kolovoza 2014. godine oglašava Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2014. godini.

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj /11 ) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin 22. kolovoza 2014. godine oglašava

J A V N I   P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja
 Općine Voćin u 2014. godini

I

Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2014. godini.

II

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin mogu podnijeti:

1. 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Voćin,

2. Općinski načelnik,

3. najmanje tri udruge s područja Općine Voćin,

4. najmanje 50 građana s područja Općine Voćin.

 

III

Javna priznanja Općine su:
1. Priznanje počasnog građanina Općine Voćin

2. Nagrada za životno djelo Općine Voćin,

3. Plaketa Općine Voćin,

4. Zahvala Općine Voćin.

IV

Prijedlog za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin podnosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin.

 

 Prijedlog za dodjelu nagrada obvezno sadrži:

- ime i prezime odnosno naziv predlagatelja

- prebivalište odnosno sjedište predlagatelja

- ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: kandidat)

- životopis kandidata

- naziv javnog priznanja i područje za koje se predlaže

- pisano obrazloženje i opis značajnijih postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog     priznanja s odgovarajućom dokumentacijom (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

V

Rok za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja podnosi se Povjerenstvu u roku od 5 dana od dana objave javnog poziva na adresu: OPćINA VOćIN, TRG GOSPE VOćINSKE BB,  33 522 VOćIN, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NAGRADU OPćINE – NE OTVARAJ".
Na temelju članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 02/13. ) i  Odluke o otuđenju zemljišta u Poduzetničkoj zoni „ISKRA" u 2014. godini, KLASA: 943-01/14-01/17, UR.BROJ: 2189/11-01-14-1 od 13. lipnja 2014.g., Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 

JAVNI   NATJEčAJ

za otuđenje građevinskog zemljišta u  Poduzetničkoj zoni «ISKRA» u 2014. godini

 

U Poduzetničkoj zoni «ISKRA» u 2014. godini, planira se otuđenje zemljišta, radi formiranja građevinskih parcela, oblika i veličine prema potrebama kupca, sve u skladu sa Urbanističkim planom uređenja poduzetničke zone „ISKRA" Voćin. Građevina označena u UPU PZ „ISKRA" Voćin,  kao    I - 2, P = 1,12 ha, Vmax = Po + p + 2.

 

Uvjeti i tekst natječaja  objavljen je na oglasnoj ploči Općine Voćin i može se pogledati svakim radnim danom od 8,00-14,00 sati.

 

Natječaj je otvoren osam (8)  dana od dana objave .

 

KLASA: 943-01/14-01/17

URBROJ: 2189/11-02-14-2

Voćin, 13. kolovoza 2014.

 

                                                      OPćINSKI NAčELNIK
 
                                               Predrag Filić, dipl. ing. šum., v.r.

N_A_T_J_E_C_A_J_za_otuđenje_gradevinskog_zemljista_u_PZ_ISKRA_Vocin.doc


Temeljem članka 33. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti i članka 40. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 2/13.), u postupku bagatelne vrijednosti - Bagatelna nabava - E-BAG-02/2014, Općinski načelnik Općine Voćin dana 22. siječnja 2014. godine donosi slijedeću:

 OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE


7._Obavijest_o_odabiru_najpovoljnije_ponude_u_postupku_bagatelne_vrijednosti_E-BAG-2014-Sportski_centar.doc
Poštovani,

Naručitelj; Općina Voćin, Trg Gospe Voćinske b.b., 33522 VOĆIN, MB: 02722615, OIB : 02755972251 e-mail: opcinavocin@net.hr, web: www.vocin.hr,  pokrenuo je nabavu “Izrada projektne dokumentacije za zgradu „Kongresno-kulturni centar“ u Voćinu, Evidencijski broj nabave E-BAG- 01/14“,  te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude za nabavu predmetnih usluga.

U Voćinu, 17.01.2014.

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA


 

2._POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Kongresno-kulturni_centar.docJavni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin u 2013. godini

    Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima ( Službeni glasnik broj /11 ) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Voćin dana 25. srpnja 2013. godine objavljuje  javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Voćin u 2013. godini.

Tekst Javnog poziva u prilogu.

Javni_poziv_za_dodjelu_javnih_priznanja_u_2013..docO B A V I J E S T o  namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Voćin


  OBAVIJEST_-_o_namjeri_davanja_koncesije_za_sakupljanje,_odvoz_i_odlaganje_komunalnog_otpada_na_podrucju_Opcine_Vocin.doc


DOKUMENTACIJA_ZA_KONCESIJU-_Skupljanje,_odvoz_i_odlaganje_komunalnog_otpada_na_podrucju_Opcine_Vocin_-_2013.doc„VODOISTRAŽNI RADOVI NA ISTRAŽIVANJU IZVORIŠTA U VOĆINU" - IZRADA BUŠOTINA

Općina Voćin kao Javni naručitelj, a sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine", broj 90/2011.) iskazuje potrebu za nabavom u predmetu nabave „VODOISTRAŽNI RADOVI NA ISTRAŽIVANJU IZVORIŠTA U VOĆINU"- IZRADA BUŠOTINA

Dokumentacija u prilogu

BAGATELNA_NABAVA_-_IZRADA_BUSOTINA.doc


Općina Voćin raspisuje natječaj za ustupanje radova za kanalizaciju i pročišćavanje otpadnih voda u naselju Voćin - I Faza"
 


 
Dokumenti:
Contract notice (Obavijesti o početku radova )
 Summary Contract Notice (Sažetak obavijesti o početku   radova)d2_contractnotice_en.doc

d3_summarycn_en.docJAVNI NATJEČAJ


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09 i 153/09) Odluke o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu Općine Voćin i članka 40. Statuta Općine Voćin («Službeni glasnik, broj 02/13 »), Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje javni natječaj za kupoprodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin. Rok za dostavu pisanih ponuda za kupnju nekretnine je: 8 dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije.


Natječaj u cijelosti preuzmite ovdje:

Natjecaj_k.c.br._1401-2.docOBAVIJEST


Općinski načelnik Općine Voćin na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Voćin raspisao je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Voćin.

Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj i popis čestica word format

Natjecaj_i_popis_za_prodaju_nekretnina_9._krug.docOpćinski načelnik Općine Voćin na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Voćin raspisao je javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Voćin. Rok za predaju ponuda je 17. prosinca 2012. godine 12,00 sati. 

Ovdje možete preuzeti dokument Natječaj i popis čestica word format

Natjecaj_i_popis_cestica_za_prodaju_-_1._krug.doc