Nadmetanja

Na temelju Odluke o prodaji nekretnina u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin, KLASA: 944-01/17-01/01, URBROJ: 2189/11-01-17-1, od 13. rujna 2017.g., Općinski načelnik Općine Voćin, objavljuje

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u poduzetničkoj zoni „ISKRA“ Voćin

 


Cijeli tekst natječaja u nastavku:


2._Javni_natječaj_za_prodaju_zemljišta_u_PZ_Iskra_2017.docPrethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom; „U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE IZVOĐENJA RADOVA NA UREĐENJU TRGA - JAVNE POVRŠINE U VOĆINU“


Naručitelj Općina Voćin dostavlja cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim subjektima:


-        IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU TRGA - JAVNE POVRŠINE U VOĆINUtender_TROŠKOVNIK_-_TRG_VOĆIN_bez_cijena.xls


SITUACIJA.pdf


PADOVI_I_ODVODNJA.pdf


SHEMA_OPREME.pdf

SHEMA_POSTAVLJANJA_OPLOČNIKA.pdf


HT_T43-38147957-17-Izjava_EKI_UREDJENJE_TRGA_U_VOCINU_KC_222-1_i_222-2_KO_VOCIN-H-ING.pdf

15_Tehnički_opis.pdf

1.__Nacrt_dokumentacije_o_nabavi_-_Izvo¿'enje_radova_na_ure¿'enju_trga-javne_površine_u_Voćinu.doc

I Z V J E Š Ć E

 

O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA IPRIJEDLOZIMA


Izvješće_o_prihvaćenim_i_neprihvaćenim_primjedbam_i_prijedlozima.pdfP O Z I V

prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova preventivne redovnog i izvanrednog održavanja javne rasvjete na području Općine Voćin

 

Naručitelj:

 

Općina Voćin pokrenula postupak prikupljanja

 

-           Ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja javne rasvjete na području Općine Voćin, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

                                                                           OPĆINA VOĆIN


Tekst Poziva i Ponudbeni troškovnik u nastavku;


 

 


Poziv_za_prikupljanje_ponuda_za_obavljanje_komunalne_djelatnosti_redovnog_i_izvanrednog_održavanja_javne_rasvjete_na_području_Općine_Voćin.pdf


PONUDBENI_TROŠKOVNIK_ODRĐŽAVANJE_JR_NA_PODRUČJU_OPĆINE_VOĆIN.xlsxP O Z I V

prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na području Općine Voćin

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula postupak prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih poslova preventivne deratizacije na području Općine Voćin, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.


                                                                         OPĆINA VOĆIN

Tekst poziva u nastavku;

 


Poziv_za_prikupljanje_ponuda_za_obavljanje_komunalne_djelatnosti__provođenje_preventivne_deratizacije_na_području_Općine_Voćin.pdfP O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

 

„Izvo¿'enje završnih gra¿'evinskih radova na mjesnom domu u Ćeralijama“

 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu usluga - „Izvo¿'enje završnih gra¿'evinskih radova na mjesnom domu u Ćeralijama“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 

OPĆINA VOĆINTROŠKOVNIK_ZAVRŠNI_RADOVI.xls


POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Izvođenje_završnih_građevinskih_radova_na_mjenom_domu_u_Ćeralijama.pdf 

O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  dimnjačarskih  poslova na području Općine Voćin


 1._OBAVIJEST_o_namjeri_davanja_koncesije_za_obavljanje_kom._djel._dimnjačarskih_poslova_na_području_Općine_Voćin.pdf

DOKUMENTACIJA_ZA_NADMETANJE_-_DIMNJAČARSKI_POSLOVI.pdf

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 ¿"pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 ¿"Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 30. Statuta Općine  Voćin (Službeni glasnik, broj 2/13. i 2/15.), na 17 sjednici održanoj 06. listopada 2015. godine, donosi

 ODLUKU

 o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnedjelatnosti - Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Voćin


Odluka_o_odabiru_najpovoljnijeg_ponuditelja_za_dodjelu_koncesije_za_obavljanje_kom._djelatnosti_-_Obavljanje_dimnjačarskih_poslova_na_području_Općine_Voćin.zipNa temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 164/45.), članka 8. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 7/09. ), Općinski načelnik Općine Voćin donosi Odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Cjeloviti tekst natječaja sa svim podacima o poslovnim prostorima i uvjetima natječa  možete preuzeti u nastavku;

NAPOMENA; točka 8. u tekstu natječaja primjenjuje se samo na lokal pod rednim brojem 1.

Javni_natječaj_za_davanje_u_zakup_poslovnih_prostora_u_vlasništvu_Općine_Voćin.pdf

Obavijest o poništenju natječaja u nastavku 06.07.2015.

Općinski načelnik obavještava ponuditelje da se javni natječaj za zakup poslovnih prostorija poništava sukladno točki 20. Javnog natječaja KLASA: 372-03/15-01/02, URBROJ: 2189/11-02-15-1 Voćin, 11. lipnja 2015. godine zbog ne udovoljavanja formalnih uvjeta.
Postupci javne nabave

Javna nadmetanja u tijeku:

Predmet nabave:  „RADOVI NA IZGRADNJI MJESNOG DOMA U ĆERALIJAMA“

Rok za dostavu ponude:  06. 07. 2015.  u 10:00 sati.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15. 06. 2015.  godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave  2015/S 002-0022964.

Ovdje  možete preuzeti Dokumentaciju;

2._DOKUMENTACIJA_ZA_NADMETANJE_-_Izgradnja_Mjesnog_doma_u_Ćeralijama.docNa temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju kč.br. 129/2 i 130/2, upisane u zk. ul. br. 2326, k.o. Ćeralije, KLASA: 943-01/15-01/03, URBROJ: 2189/11-15-2, od 28. travnja 2015.g., Općinski načelnik Općine Voćin objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Voćin


- ovdje moŽete preuzeti cijeli tekst Natječaja;
 Stranica_1.PDF
Stranica_2.PDFObavijest o odabiru najpovoljnije ponude
Bagatelna nabav E-BAG-26/2015.
- nabava usluga "Izrada Strateškog programa razvoja Općine Voćin"
obavijest_o_odabiru_najpovoljnije_ponude_str_2..PDFP O Z I V

za dostavu ponude za nabavu radova

 â€žIzrada  Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2015. ¿" 2020.“ 

Naručitelj Općina Voćin pokrenula je javnu nabavu bagatelne vrijednosti za nabavu usluga - „Izrada  Strateškog programa razvoja Općine Voćin za razdoblje 2015. ¿" 2020.“, te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kn bez PDV-a, odnosno 500.000 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

OPĆINA VOĆIN

OVLAÅ TENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

Poziv u nastavku;

  2._POZIV_ZA_DOSTAVU_PONUDE_-_Izrada_Strateškog_programa_razvoja_Općine_Voćin_za_razdoblje_2015._-_2020..pdf