Arhiva vijesti

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgradeNa temelju članka 28. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" br. 90/11) Općina Voćin, Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade

 

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. godine, određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine, ako su do toga dana izvedeni:

-         svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili
- svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona.

Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici nije izgrađena u skladu s prostornim planom pod uvjetima propisanim Zakonom.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i  zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, i to u Slatini, Trg sv. Josipa 10, I. kat, soba br. 24 i 25, ili u Virovitici, trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica.

Zahtjevu se prilaže:

-         geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
- tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
- dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenim po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
- uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. godine za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. Zakona,
- dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

 Iznimno, kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju utvrđuje oblik i veličina građevne čestice spajanjem cijelih katastarskih čestica na kojima se nalazi nezakonito izgrađena zgrada, ako su te čestice prema zemljišnoj knjizi vlasništvo iste osobe, zahtjevu se prilaže posebna geodetska podloga prema posebnom propisu.

 Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona, Općina Voćin dužna je najkasnije do 31. prosinca 2011. godine pripremiti popis svih nezakonito izgrađenih zgrada na svom području, za koje već ima saznanje na temelju prijava građana i drugih izvora. Molimo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Voćin da prijavu izvrše pismeno ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin. Obrazac prijave može se preuzeti na web stranici www.vocin.hr ili pisarnici Općine Voćin.

 Jedinstveni upravni odjel


KLASA: 361-01/11-01/05

URBROJ: 2189/11-04-11-1

U Voćinu, 15. studeni 2011.


Dostaviti:

1. Oglasna ploča Općine Voćin, ovdje,

2. Ured načelnika, ovdje,

3. Evidenciji akata, ovdje,

4. Pismohrani, ovdje.


 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010