Arhiva vijesti

REPUBLIKA HRVATSKA                                      

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA                                   

OPĆINA VOĆIN

KLASA:013-03/11-01/01                                                                 URBROJ:2189/11-02-11-1                                                                                 Voćin, 08. lipnja 2011.

Na temelju članka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07., 125/08 i 36/09 ), članka 28. i 70. Statuta Općine Voćin (  Službeni glasnik br. 8/05, 1/06, 4/07, 2/08, 5/09 i 5/10 ) i članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Voćin  ( Službeni glasnik broj 5/06 i 2/11 ), Općinski načelnik Općine Voćin, 08. lipnja 2011. godine, donosi

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Voćin

I

             Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Voćin.

 II

            Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 10. srpanj 2011. godine.

 II

            Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 10. srpanj 2011. godine.

 III

            Izbori će se održati u mjesnim odborima kako slijedi:

 1.      Mjesni odbor „Voćin“,

2.      Mjesni odbor „Ćeralije“,

3.      Mjesni odbor „Mačkovac“.

 IV

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku” Općine Voćin.


OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum., v.r.
 


Uskrs 18. 04. 2014

Natjecaj 10. 04. 2014
Produžetak 25. 10. 2013


Bagatelna nabava 3 22. 04. 2013

Obavijest 15. 04. 2013

Obavijest 11. 04. 2013

Bagatelna nabava 09. 04. 2013


Bagatelna nabava 03. 04. 2013

Hočašće 2012. 27. 11. 2012

Most 10. 09. 2012

Vodovod 10. 09. 2012


Javni poziv 10. 09. 2012

Oglas 27. 07. 2012USKRSNA ČESTITKA 08. 04. 2012

Pozivnica 08. 12. 2011Javni poziv 05. 09. 2011


Javna priznanja 23. 08. 2011

Dan državnosti 24. 06. 2011Popis stanovništva 15. 02. 2011
Čestitka 25. 12. 2010

KOLAČIĆ DOBROTE 26. 11. 2010

Hodočašće 26. 11. 2010
Gaudeamus igitur 23. 11. 2010